Ráiteas Oifigiúil ón Dream Dearg faoi An Lá DEARG

Nuacht Ghlór na Móna

Na Mílte Daoine le bheith Dearg Le Fearg i mBéal Feirste Dé Sathairn ag tacú le hAcht Gaeilge.

Beidh mórshiúl stairiúil ann ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich go Halla na Cathrach, áit a mbeidh cainteoirí áitiúla ag éileamh Acht Gaeilge.

Thousands to be ‘Dearg le Fearg (red with Anger) in Belfast on Saturday in support of Irish language act.

There will be a historic rally from Cultúrlann McAdam Ó Fiaich to Belfast’s City hall where local speakers will demand Respect, Recognition and Rights for the Irish Language.

Tá Lá Mór Dearg beartaithe ag An Dream Dearg ar 20 Bealtaine 2017 chun éileamh ollmhór an phobail ar son Acht Gaeilge ó thuaidh a léiriú. Beidh pobal na Gaeilge as gach cearn den tír agus timpeall na cruinne ag triall ar Chultúrlann McAdam Ó Fiaich Béal Feirste, áit a gcuirfear tús le mórshiúl go Halla na Cathrach sa chathair. Fágfaidh na sluaite an Chultúrlann ag 1pm agus beidh ócáid mhór taobh amuigh de Halla na Cathrach ag 2pm.

Deir Ciarán Mac Giolla Bhéin, ionadaí oifigiúil, An Dream Dearg:

“Tá tacaíocht leathan ón phobal don Acht Gaeilge agus den fheachtas, An Dream Dearg, agus Dé Sathairn beidh deis ag daoine an tacaíocht sin a léiriú ar bhonn soileir, dearfach agus láidir. Tá cuireadh ann d’achan duine a chreideann san éagsúlacht, cearta Teanga agus cearta daonna bheith linn nuair a éilíonn muid go mbogann an stát ar an cheist seo, breis is 10 mbliana ó tugadh gealltanais shoiléire dúinn i leith Acht Gaeilge de.

Níl aon amhras ach go bhfuil ceist na Gaeilge i gcroílár na géarchéime polaitiúla is déanaí ó thuaidh agus tá An Dream Dearg ag rá go soiléir nach féidir an feidhmeannas a chur ar ais go dtí go bhfuil Acht Gaeilge ceart bhunaithe ann. Tá 50 amach as 90 de na baill nuathofa sa tionól ag tacú linn, mar atá na Náisiúin Aontaithe, Comhairle na hEorpa agus sciaranna leathan den phobal. Beidh teachtaireacht shoiléir ann Dé Sathairn – Anois an tAm don Ghníomh, Acht Anois!” 

Dúirt Katy-Rose Mead, atá mar dhalta sinsearach ar Choláiste Feirste agus mar oibrí deonach Gaeilge;

“Mar dhuine óg a fuair oideachas trí mheán na Gaeilge, an t-aon rud atá á iarraidh agam ó lucht na cumhachta ná go n-aithníonn siad mo cheart leis an Ghaeilge a úsáid agus le mo shaol a chaitheamh trí Ghaeilge. Níl Pribhléidí speisialta á n-éileamh againn ó na húdaráis, go díreach go n-aithníonn siad mo chearta teanga agus go bpléann siad linn le meas agus le dínit. Ar scoil, tá ar ár múinteoirí uaireanta oibre sa bhreis a dhéanamh lenár n-acmhainní a fhorbairt mar aon le téascleabhair a scríobh de bhrí nach nglacfaidh an stát freagracht chuí don Ghaeloideachas. Sa chumann óige, ina mbím ag obair go deonach, ní féidir linn a bheith oscailte dhá oíche mar go ndiúltaíonn an stát na hacmhainní céanna a thabhairt dúinn mar atá ag cumainn óige Béarla.

Tá mo ghlúin ag rá go soiléir gur leor é seo! Ní ghlacfaidh muid leis an dóigh a bpléitear linn mar a bheadh athsmaoineamh ann nó mar a bheadh mála dornálaíochta ag polaiteoirí tofa agus airí rialtais. Thosaigh mé ag freastal ar Chumann Óige Uachtar Chluanaí, cumann óige Ghlór na Móna, nuair a bhí mé sé bliana d’aois. Is í sin an bhliain nuair a gealladh Acht Gaeilge dár bpobal mar chuid de Chomhaontú Chill Rímhín. Tá sé thar am gur tharla sin agus gur dhaingnigh siad nach saoránaigh den dara grád muid inár dtír féin. Ní bheidh muid ag dul áit ar bith nó ní ghlacfaidh muid seo inár luí de thairbhe go bhfuil ár bpobal, ár scoileanna agus ár gcumainn ag bláthú gach lá. Beidh ár neart agus ár seasmhacht le sonrú Dé Sathairn. Seasamis le chéile!”

Irish language campaigning network, An Dream Dearg, have planned a public rally this Saturday, ‘An Lá Dearg’ to give voice to the widespread community demand for an Irish Language act in the north. The Irish language community will be represented from every corner of the country and throughout the world as thousands are expected to descend on Cultúrlann McAdam Ó Fiaich in West Belfast’s Gaeltacht Quarter at 1pm on route to a large public gathering at City Hall at 2pm.

Seventeen-year old Coláiste Feirste student and Irish medium youth work campaigner, Katy Rose Mead, stated:

“As a young person being educated through the medium of Irish, all that I ask is that those in power recognise my right to use Irish as a language of choice and to live my life through the medium of Irish. We are not demanding a special privilege from the authorities, just simply that they recognise my language rights and treat us with dignity and respect. At school, our teachers are forced to work extra hours to develop their own resources and write their own textbooks because the state won’t take proper responsibility for Irish medium education. In the Irish language youth club I volunteer in, we can only afford to open two nights a week because the state refuse to allocate us the same resources as English medium youth clubs,’

‘Our generation are saying clearly that enough is enough. We won’t tolerate being treated as an afterthought or being used as punch bag by elected politicians or government ministers. I started attending Glór na Móna’s youth club, Cumann Óige Uachtar Chluanaí, when I was 6 years old, the same year that our community was promised an Irish language act as part of the St Andrews Agreement.  The time for change is long overdue and will no longer accept being made to feel invisible or treated as second class citizens in our own country. We are here to stay and our community, schools, and youth clubs are growing and flourishing every day. Our strength and resilience will there for all to see on Saturday. Seasaigí Linn.’

Spokesperson for An Dream Dearg campaigning network, Ciarán Mac Giolla Bhéin, stated:

“There is comprehensive and widespread support for a rights-based Irish language Act and for the An Dream Dearg campaign. People will have the opportunity to express the support on Saturday in a clear, positive and unequivocal manner. All those who believe in diversity, language rights and human rights are welcome on Saturday as we demand that this state acts now and implements an Irish language act that was promised over ten years ago in the St Andrews Agreement. 

‘There is no doubt that the Irish language is now at the very centre of the current political crisis in the north and An Dream Dearg are stating clearly that no political institutions or future political arrangement are tenable in the absence of a rights based Irish language act. Extensive public support for an Irish language act has been endorsed by the overwhelming majority across the community in successive public consultations; a clear majority of newly elected MLA’s in the assembly support our demand, as does the United Nations and the Council of Europe. The time to act is now. We will deliver a very clear message on Saturday; the time to act is now, Acht Anois.’

 

beidh mé ann

Leave a Reply

Website Design by Oin Interactive| Website Design Belfast | Admin Entries RSS Comments RSS